Vision for analysesamarbejde

Baggrund

På en anden side på www.flemmingnissen.dk er der beskrevet, hvordan der i starten af 1990-erne blev etableret et stort fælles analysenetværk omkring Integreret Ressourceplanlægning. Forud for dette var der allerede i Elsam og Elkraft udviklet avancerede analysenetværk omkring produktion, transmission og distribution af el, så IRP-projektet var blot næste fase i et udviklingsforløb, der skulle skabe et system af fælles metoder, modeller, data, scenarier mv. for hele energisektoren.

Liberaliseringen stoppede denne udvikling, selvom det var en udvikling, som skabte stor merværdi, og selvom denne fælles viden om fremtidige trusler og muligheder for energisystemet er meget vigtigt for at skabe et velfungerende marked. Årsagen var, at man ikke umiddelbart kunne løse det dilemma, der ligger i, at konkurrerende virksomheder fortroligstempler deres strategiske viden, samtidig med at virksomhederne også har behov for, at samfundet får et beslutningsgrundlag, så politikerne kan fastsætte langsigtede holdbare mål.

I forbindelse med liberaliseringen blev jeg leder af Elsams Forretningsudviklingsfunktion. Jeg fik overdraget den ”stafet”, der rummede visionen om et netværk, der udvikler og anvender avancerede energisystemmodeller som grundlag for at identificere forretningsmuligheder og til at vurdere forslag til nye innovationer. Jeg løb med denne stafet i 10 år i Elsam, og det lykkedes at vedligeholde visionen, og vise den værdi visionen skaber.

Da Elsam blev overtaget af DONG, blev det umuligt at fortsætte med at løbe med stafetten internt i virksomheden. Jeg forlod derfor min direktørstilling, og gik udenfor for at finde nogle ligesindede, som ville løbe sammen med mig, og som på et senere tidspunkt kunne overtage stafetten.

Dem leder jeg stadigvæk efter.

I det følgende er ”stafettens” vision beskrevet, og der er skitseret et grundlag for at etablere et nyt analysesamarbejde omkring fælles scenarier og avancerede energisystemmodeller.

Analysesamarbejdet opdeles i følgende værksteder, som arbejder tæt sammen:

 • ScenarioLab.dk
 • Analyse-værkstedet
 • Værktøjsudviklings-værkstedet

Mission, vision, værdier, strategier, mål og handlingsplaner

Mission

 • Analysesamarbejdet vil identificere nye trusler og muligheder for energisektoren gennem en åben struktureret debat, der inddrager beslutningstagere, analytikere og forskere på tværs af alle relevante faglige kompetencer

Vision

 • Analysesamarbejdet vil være omdrejningspunkt for en national og international debat om udvikling af et bæredygtigt energisystem
 • Analysesamarbejdet vil udvikle og vedligeholde fælles billeder af mulige fremtidige udviklingsforløb for energisystemet, som løbende inspirerer til ny innovation
 • Analysesamarbejdet vil være et mødested, hvor man altid bliver klogere uafhængig af den viden, man kommer med
 • Analysesamarbejdet vil være et organ, der bruges som ”høringsinstans” i forbindelse med væsentlige beslutninger i energisektoren

Værdier

 • Passion for at forstå og formidle de vigtigste sammenhænge i energisystemet
 • Uafhængighed af politiske interesser og holdningsmæssige ”kæpheste”
 • Saglighed
 • Effektivitet

Strategi

 • Analysesamarbejdet skal have et navn (brand) som beskyttes
 • Analysesamarbejdet er i første omgang et non-profit foretagende, uden lønnede medarbejdere
 • Analysesamarbejdet skal synliggøres og markedsføres på en måde, hvor ingen er i tvivl om, at her sker der noget væsentligt
 • Analysesamarbejdet skal råde over fælles modeller og fælles data for energisystemet
 • Analysesamarbejdet identificerer nye udviklings- og analyseprojekter, som efterfølgende kan igangsættes af medlemmerne eller andre

Mål (år ?)

 • Analysesamarbejdet vil udvikle og implementere et nyt debatkoncept, hvor man ikke blot mødes og snakker, men hvor man altid går derfra med en ahaoplevelse som gør én klogere – og hvor der er nogle, der generer ny viden mellem møderne
 • Analysesamarbejdet vil have identificeret minimum 10 nye gennembearbejdede ideer til innovationsaktiviteter inden for energisektoren
 • Valg af de beslutningstagere og forskere, der udgør kernen i analysesamarbejdet

Handlingsplan

 • Valg af debat-koncept
 • Start på debatten
 • Markedsføring af analysesamarbejdet

Scenarier

Scenarier er konsistente billeder af fremtiden, som centrale beslutningstagere tror, kan blive til virkelighed.

Scenarierne syntetiserer, populariserer og giver en fri fortolkning af forskningsresultater fra alle fagdiscipliner uden ambition om selv at være videnskabelig.

Scenarier adskiller sig fra almindelige prognoser ved, at de er diskontinuerte, og rummer nogle hændelser, hvis konsekvenser ikke kan beskrives ved almindelige fremskrivninger.

Generelt kan man sige, at målgruppen for scenarioteknikken primært er de beslutningstagere, der investerer penge, ressourcer, karriere, mv. i langsigtede aktiviteter, herunder planlægning af forskning.

Scenarieteknikken er så tværfagligt, at det har været udfordrende at få den forankret på universiteterne. Den etablerede forskning betragter fremtidsforskning og scenarioteknik som værende for uvidenskabeligt, fordi den bygger på fælles tværfaglige antagelser, mere end på hardcore videnskabelig viden.

Scenarioteknikken er derfor opstået og udviklet i industrien. Erfaringerne med at bruge scenarioteknikken er så gode, at der burde være mange virksomheder, der havde scenarioteknikken i deres strategiske værktøjskasse. Men der er nogle meget specielle kriterier, der skal være opfyldt for, at en virksomhed bruger scenarioteknik – det sker derfor meget sjældent.

Kriterierne for, at en virksomhed arbejder på at videreudvikle scenarioteknikken, er endnu mere specielle, så det sker derfor næste aldrig.

Nu, hvor tværfaglighed er blevet et vigtigt mål for universiteterne, kunne de være omdrejningspunkt for udvikling af scenarioteknikken, men det kræver de rigtige personer og den rigtige timing.

Forslag til ”ScenarioLab.dk”

ScenarioLab.dk skal være et scenario-værksted, hvor beslutningstagere i energisektoren drøfter fælles trusler og muligheder, og hvor de imellem drøftelserne får udført analyser, som forbedrer beslutningsgrundlaget.

Politikere, myndigheder, energiselskaber, leverandørselskaber, opfindere og entreprenører skal komme i laboratoriet og få et billede af forskellige mulige samfundsudviklinger. De vil kunne få afprøvet, hvordan deres ideer til nye politiske mål, nye teknologiudviklinger, mv. vil påvirke udviklingen af energisystemet, således at de kan få et kvalificeret bud på markedspotentialer og økonomiske konsekvenser.

Truslerne og mulighederne struktureres efter følgende system:

Til ScenarioLab.dk er der knyttet en række ”frivillige” analytiker fra bl.a. universitetsverdenen, som analyserer relationerne mellem usikkerhederne samt konsekvenserne af de forskellige udfald af usikkerhederne. Analytikerne organiseres i det, der nedenfor kaldes ”Analyse-værkstedet”.

I ScenarioLab.dk holdes der styr på historien, de aktuelle tendenser samt svingningerne i de langsigtede tendenser.

På basis af dette analyse-materiale er beslutningstagerne med til at udvikle nogle sandsynlige fremtidsbilleder, som danner rammerne for de vigtige beslutninger, de har ansvaret for at træffe.

Analytikerne i ”Analyse-værkstedet” arbejder hele tiden på at kvantificere scenarierne og på at forbedre tidligere kvantificeringer. De holder endvidere øje med udviklingen i de vigtigste parametre, der definerer scenarierne, således at beslutningstagerne kan forholde sig til, hvilke scenarier de synes er de mest sandsynlige.

Eksempler på Scenario-processer kan ses på www.scenariolab.dk

Forslag til Analyseværkstedet

Visionen for analyseværkstedet er at samle forskningsgrupper fra samfundsvidenskab, naturvidenskab, humaniora og ingeniøruddannelserne, og opbygger et laboratorium, hvor man løbende kan laver analyser svarende dem, der ligger bag Klimakommissionens rapport – dog med den tilføjelse, at der defineres forskellige rigtige scenarier for samfundsudviklingen, og at analyserne går et par spadestik dybere og beskriver driften af energisystemet på en måde, som kan bruges til at identificere de fremtidige krav til de tekniske komponenter i energisystemet, og hvor man også kan se pengestrømmene imellem aktørerne.

Analyseværkstedet bygger på den grundlæggende struktur, som er udviklet af Flemming Nissen, og som har fået navnet Energy Together.

Energy Together bruger værdikæderne som det overordnede ”kort”, brugerne kan orientere sig efter. Fra det overordnede kort, der viser værdikæden fra udvinding af brændsler til omsætning af energi til energitjenester kan man zoome ind og finde værdikæderne for de vigtigste funktioner i energisektoren, og man kan zoome ind og se virkemåden af de vigtigste komponenter i energisystemet. Man kan også vælge at få et overblik over, hvor de forskellige energiselskaber befinder sig i værdikæderne. Som det vigtigste har man via Energy Together adgang til de fleste data, man skal bruge, når man skal analysere energisystemet.

Energy Together indeholder endvidere en række modeller af energisystemet, som direkte kommunikerer med de data, der er knyttet til WEB-platformen. Energy-Together er ved at blive udviklet hos Insero Science Academy i Horsens, hvor jeg er ansat.

Analyseværkstedet vil blive besøgt af forskere fra andre universiteter i ind og udland, fordi det er stedet, hvor de kan få adgang til verdens bedste energisystem-modeller med tilhørende data. Her er et laboratorium, som har et helt unikt udstyr i form af energisystem-modeller, data samt pædagogiske kommunikationsstrukturer og hjælpemidler.

Analyseværkstedet vil have fokus på energiområdet, men det vil på meget overordnede niveau – hvor man beskriver forskellige samfundsudviklinger – kunne samarbejde med andre sektorer.

For de personer i energisektoren, der har ansvaret for asset management og forretningsudvikling vil Analyseværkstedet være det sted, hvor de henter deres mest grundlæggende informationer.

Forslag til Værktøjsudviklings-værkstedet

Værktøjsudviklings-værkstedet udgør det samarbejde, som udvikler grundstenene til Energy Together, og som efterfølgende koordinerer den videre udvikling af Energy Together til en global platform for videndeling inden for energidata og energimodeller.

For en detaljeret beskrivelse af Energy Together henvises til Flemming Nissen på fnis@insero.dk 

Advertisement

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s